✔️Gratis frakt

Allmänna villkor

Allmänna villkor och kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Validitet
 2. Avtalets ingående
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Ansvar för fel
 7. Tillämplig lag
 8. Alternativ tvistlösning

1) Validitet

1.1 Dessa allmänna villkor från Joa Hundar (nedan kallad "säljaren") gäller för alla avtal som en konsument eller företagare (nedan kallad "kunden") ingår med säljaren i samband med de produkter och/eller tjänster som säljaren visar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inget annat avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som genomför en rättslig transaktion i syften som till övervägande del ligger utanför det självständiga utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person eller en juridisk person eller ett partnerskap som utför en rättslig handling inom ramen för den självständiga utövningen av ett yrke eller en verksamhet.

2) Slutande av avtalet

2.1 De produktbeskrivningar som visas i säljarens webbutik utgör inte ett bindande erbjudande från säljaren, utan tjänar till att bjuda in kunden att ingå ett bindande avtal.

2.2 Kunden kan göra en beställning via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och slutfört den digitala beställningsprocessen, ingår kunden ett bindande köpeavtal avseende varorna och/eller tjänsterna i varukorgen genom att klicka på knappen för att slutföra beställningen. Beställningen kan dock inte skickas förrän kunden har kryssat i rutan för "Jag har läst och godkänner de allmänna villkoren" för att acceptera avtalsvillkoren.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens beställning inom 7 dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
 • genom att be kunden att betala efter leverans av denna beställning.
 • Under alla omständigheter ska säljaren skicka kunden en orderbekräftelse tillsammans med en förklaring om hur man laddar ner och skriver ut villkoren via funktionen "Skriv ut".


Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen, ingås avtalet när ett av de ovan nämnda alternativen kommer först. Om säljaren inte godkänner kundens beställning inom den ovan nämnda tiden ska detta betraktas som ett avvisande av avtalet, med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer "PayPal Express" som betalningsmetod vid beställningen, utfärdar han genom att klicka på knappen för att slutföra beställningen också omedelbart en betalningsorder till sin betaltjänstleverantör. Med avvikelse från punkt 2.3 förklarar säljaren i detta fall att han accepterar kundens beställning vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen för att slutföra beställningen och utfärdar betalningsordern.

2.5 Fristen för att acceptera beställningen börjar dagen efter att kunden lagt beställningen och slutar i slutet av den femte dagen efter att beställningen lagts.

2.6 När en beställning görs via säljarens beställningsformulär online lagras avtalets innehåll av säljaren. Kunden får de tillämpliga allmänna villkoren och kundinformationen i textform (t.ex. via e-post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning utöver avtalet. Avtalets innehåll arkiveras dessutom på säljarens webbplats och kan hämtas av kunden i hans lösenordsskyddade kundkonto med hjälp av motsvarande inloggningsuppgifter utan kostnad, om kunden har skapat ett kundkonto i säljarens nätbutik innan han eller hon skickade sin beställning.

2.7 Innan kunden skickar sin bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden ändra sina inmatade uppgifter med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Innan den bindande beställningen skickas kan dessutom alla inmatade uppgifter ses på nytt i ett bekräftelsefönster och kan även där korrigeras med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna.

2.8 För ingående av avtalet finns endast en nederländskspråkig version tillgänglig.

2.9 Beställningsprocessen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatisk orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett är korrekt så att meddelanden som säljaren skickar till denna e-postadress kan tas emot. Kunden måste särskilt se till att eventuella skräppostfilter inte blockerar meddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som ansvarar för orderbehandlingen.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i princip rätt till ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i säljarens standardiserade anvisningar för ångerrätt.


4) Priser och betalningsvillkor

4.1 De priser som säljaren anger är totalpriser inklusive lagstadgad omsättningsskatt. Eventuella leverans- eller fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen gäller i vissa fall tilläggskostnader som inte bärs av säljaren och som betalas av kunden. Som exempel kan nämnas avgifter för penningöverföringar från leverantörer av finansiella tjänster (t.ex. vissa överförings- och valutaomräkningsavgifter) eller importtullar och skatter (t.ex. tullavgifter).

4.3 Kunden har flera betalningsalternativ som anges i säljarens webbutik.

4.4 Om kunden väljer förskottsbetalning ska beloppet betalas omedelbart efter det att avtalet har ingåtts.

4.5 Om betalningsmetoden "PayPal" väljs, sker betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg i enlighet med PayPals gällande användarvillkor, som kan ses på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=se_SE. Förutsättningen för att välja denna betalningsmetod är bland annat att kunden öppnar ett PayPal-konto eller redan har ett PayPal-konto.

4.6 När kunden väljer betalningsmetoden iDEAL ger kunden sin bank, som är ansluten till betalningssystemet iDEAL, fullmakt att utföra betalningsordern. Efter godkännandet av denna betalningsorder debiteras fakturabeloppet från kundens konto och överförs till säljarens konto. Säljaren informeras omedelbart om den lyckade betalningen.

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Om inget annat avtalats ska leveransen av artiklar ske genom sändning till den leveransadress som kunden har angett. Den leveransadress som anges vid beställningen är avgörande för transaktionens avveckling.

5.2 Om transportföretaget returnerar den skickade beställningen till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, ska kunden stå för kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden inte kan lastas för den misslyckade leveransen eller om han tillfälligt var förhindrad att ta emot leveransen, såvida inte säljaren har meddelat om leveransen inom en tid som anses rimlig.

5.3 Av logistiska skäl är det tyvärr inte möjligt att hämta beställningar personligen.

6) Ansvar för fel

I allmänhet gäller de rättsliga bestämmelserna om ansvar för fel och i synnerhet följande bestämmelser.

6.1 För kunder i egenskap av konsumenter

Kunden ska anmäla felet på den levererade varan till säljaren inom två månader från det att skadan upptäcktes.
Preskriptionstiden för reklamationer avseende fel är två år från det att felet anmälts.
6.2 Bortsett från de avtalsenliga skadeståndsanspråken enligt artiklarna 9 och 10 i avdelning 1 i bok 6 i civillagen finns det inget ansvar för säljaren gentemot köparen för följdskador eller personskador som grundar sig på brister som rör säkerheten hos den levererade varan (BW 6:186, BW 7:24). Detta gäller inte

 • när säljaren kände till eller borde ha känt till säkerhetsbristen;
 • om säljaren har motsatt sig förekomsten av felet eller;
 • om felet har orsakat en sakskada på mindre än 500 euro på grund av skada på en annan sak som avses i DCC 6:190.

7) Tillämplig lag

7.1 Om kunden agerar som konsument enligt punkt 1.2 ska lagen i den stat där kunden har sin vanliga vistelseort och inte FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor tillämpas på alla parternas rättsförhållanden, men endast jurisdiktion när det gäller alla tvister om avtal som särskilt riktas till kundens vistelseort.

7.2 Om kunden agerar som företagare enligt punkt 1.2 ska för alla parternas rättsförhållanden lagen i den stat där säljaren har sitt säte och inte FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor tillämpas, men endast jurisdiktionen när det gäller alla tvister om avtal som särskilt riktas till platsen för säljarens säte.

8) Alternativ tvistlösning

8.1 Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som grundar sig på försäljnings- eller tjänsteavtal via internet och som berör en konsument.

8.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande i en konsumenttvistenämnd.